Projekt „Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden.)”

Komitet do spraw Wyboru Projektów dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego dnia 11 marca 2014 r. zatwierdził listę rankingową dla rezultatu 2 („Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych”).

Wśród wybranych projektów dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” na pierwszym miejscu listy znalazł się projekt „Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden.)”.
Projekt „Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden.)” korzysta z dofinansowania w kwocie (3 228 985 zł) pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Celem projektu jest inwentaryzacja, monitoring, zniszczenie i wyeliminowanie roślin barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden.)  na obszarze 31 gmin woj. małopolskiego oraz wybranych obszarach należących  do Uniwersytetu Rolniczego i Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w  Województwie Małopolskim.

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG). W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r. Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

„Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden.)”
Environment without Barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden.)
Program operacyjny PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

OKRES REALIZACJI : Kwiecień 2014-Kwiecień 2016
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU: 3 798 806
KWOTA DOFINANSOWANIA: 3 228 985
Intensywność dofinansowania: 85%

Program operacyjny „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” koncentruje się na prowadzeniu działań na rzecz zatrzymania procesu zanikania różnorodności biologicznej. Działania strategiczne polegają na usuwaniu lub ograniczaniu aktualnych i potencjalnych zagrożeń różnorodności biologicznej.

Strategia krajowa ma na celu identyfikować i monitorować różnorodność biologiczną, identyfikować procesy i kategoryzować działania, które mają lub mogą mieć negatywny wpływ na ochronę i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej oraz monitorować ich skutki.

W ramach projektu przewidziano działania mające na celu powstrzymanie inwazji obcych gatunków zagrażających florze i faunie.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR